Algemene voorwaarden

 1. Alle diensten van Fietsen Philip BV (zowel verkoop als herstelling) zijn uitsluitend onderworpen aan hierna volgende algemene voorwaarden. Iedere klant die een beroep doet op de diensten van Fietsen Philip BV wordt verondersteld in te stemmen met deze voorwaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan de zijne. Afwijkingen hierop kunnen enkel mits schriftelijk akkoord van Fietsen Philip. Alle prestaties, zowel in hoofde van Fietsen Philip BV, als van de medecontractant, worden verondersteld gedaan te zijn op het adres van Fietsen Philip BV.

De prijzen zoals vermeld in de webshop gelden enkel voor aankopen door particuliere klanten.
De prijzen voor leasingcontracten zijn steeds de adviesverkoopprijzen. De voorwaarden voor de leasecontracten zijn afhankelijk van de desbetreffende leasingmaatschappij.

2. Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd of geannuleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord van Fietsen Philip BV. Fietsen Philip BV behoudt zich het recht voor om een annuleringsvergoeding van 30% aan te rekenen.

3. Fietsen Philip BV behoudt zich het recht voor om gebeurlijke prijsverhogingen bij de leveranciers of loonstijgingen automatisch door te redenen aan de klant.

4. Levertijden worden louter ter informatie verstrekt. Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering.

5. De inontvangstneming van goederen, door de koper of zijn aangestelde, geldt als algemeen akkoord en aanvaarding. Klachten omtrent beweerde zichtbare gebreken worden als niet ontvankelijk beschouwd, behoudens schriftelijke vermelding en voorbehoud op de ontvangstbon. Eventuele andere klachten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk gemeld te worden binnen de acht dagen na levering. Het indienen van een klacht kan nooit worden gebruikt als voorwendsel voor niet- of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur. Op nieuwe goederen wordt de gebruikelijke verkoopgarantie van de producent verleend. Fietsen Philip BV kan nooit gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding die de herstel- of verkoopprijs te boven gaat.

6. Goederen die ter herstelling worden binnengebracht dienen uiterlijk 14 dagen na de opgegeven datum van afwerking afgehaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hieraan wordt de klant verondersteld afstand te doen van zijn goederen en uitdrukkelijk Fietsen Philip BV te machtigen om deze te verkopen en om de verkoopprijs te verrekenen met de verrichte herstellingskosten. Ingeval het saldo negatief is, blijft de klant volledig aansprakelijk tegenover Fietsen Philip BV voor het verschil, alsmede voor alle bijkomende kosten hieruit voortvloeiend.

7. Alle rekeningen en facturen van Fietsen Philip BV zijn contact, d.i. ten laatste bij ontvangst betaalbaar op de firma of bij haar bankinstelling tenzij anders overeengekomen. Intresten aan 1% per kalendermaand lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der facturen. Tevens is de klant dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 EUR verschuldigd, onverminderd de vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.

8. Alle geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van Fietsen Philip BV tot de volledige betaling ervan. De koper verbindt zich er toe zich vooraf niet van de goederen te ontdoen.

9. Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of van overeenkomsten daaruit afgeleid, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.

Disclaimer

Hoewel Fietsen Philip BV zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (fietsenphilip.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

Fietsen Philip BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Fietsen Philip BV zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren.

Fietsen Philip BV behoudt zich het recht om een bestelling met dubieuze betaling te weigeren, of te informeren naar identiteitsgegevens, voordat een bestelling verstuurd wordt. Frauduleuze betalingen, of pogingen om een frauduleuze bestelling te doen, zullen aan de gemachtigde authoriteiten worden doorgegeven.

Privacy Policy


De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor intern gebruik door Fietsen Philip BV. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Onze online gegevens worden bewaard op servers in een beveiligd en bewaakt datacenter. Deze gegevens worden uitgewisseld met een beveiligde verbinding (SSL). Onze systemen zijn beveiligd tegen virussen en andere malware.

Bij het bestellen en registeren van een domeinnaam, moeten uw domeinnaamhoudergegevens worden doorgegeven aan de domeinnaambeheerder.

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (meer info).

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Web: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Cookie Policy

Deze Cookie Policy is van toepassing op de website 'www.fietsenphilip.be' ("de Website").

Met het gebruik van de website, gaat u akkoord met deze Cookie Policy, van toepassing wanneer u deze website bezoekt met elk soort toestel.

Elke verandering aan dit beleid zal hier gepubliceerd worden. We behouden het recht om deze Cookie Policy af en toe aan te passen. Deze aanpassingen zijn van toepassing zodra ze hier gepubliceerd zijn. Indien u de website verder blijft gebruiken, gaat u akkoord met alle dergelijke veranderingen.

Ons gebruik van cookies

We gebruiken enkel cookies voor uw winkelwagen en bestelgegevens. Dit is om uw te herkennen bij het plaatsen van een bestelling. Wij gebruiken GEEN cookies voor tracking of enige andere manier van adverteren.
Onze website maakt wel gebruik van Google Analytics. Mogelijk worden daarbij cookies op uw systeem opgeslagen en/of geraadpleegd. Indien u die cookies blokkeert, zou dit normaal geen gevolgen mogen geven op de inhoud van de informatie op deze website.
Indien u de WEBSHOP wenst te gebruiken, MOET uw browser cookies toestaan. Hieronder ziet u 'Cookies toegelaten' of 'Cookies NIET toegelaten'. Indien niet toegelaten, pas de instellingen van uw browser aan.

Cookies toegelaten.
U kunt gewoon gebruik maken van deze website

Klik hier voor meer informatie over de Cookie Policy van Google Analytics.

Deze links leggen uit hoe u de instellingen voor cookies kunt aanpassen via uw browser:

Nadat u uw bestelling(en) heeft voltooid, mag u onze cookies verwijderen, indien ze nog bestaan. De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt voor eventuele toekomstige bestelling(en).


Bezoek onze winkel

Fietsen Philip
Dokter Cuypersstraat 36
2630 Aartselaar                    


Contact

+32 3 877 45 88


BTW: 0875.153.596


Prijzen zijn in euro, incl. BTW en excl. Bebat.

Openingsuren winkel

Maandag 8u30-12u30 / 13u30-18u
Dinsdag 8u30-12u30 / 13u30-18u
Woensdag 8u30-12u30 / 13u30-18u
Donderdag gesloten
Vrijdag 8u30-12u30 / 13u30-18u
Zaterdag 9u-17u
Zon- & feestdagen gesloten